• ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

دکتر فرزاد پارسه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین