یک شهریور، بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

 بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک